Úřední deska

Děkujeme všem dobrovolníkům z řad studentů a pedagogů za pomoc při výuce našich dětí.

Děkujeme všem dobrovolníků za bezplatné dodání látkových roužek. Velmi si vaší pomoci vážíme.

Děkujeme Místnímu sdružení Pelhřimovsko za bezplatné dodání látkových roušek.

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 1. Název:

     Dětský domov, Humpolec, Libická 928

 1. Důvod a způsob založení:

Dětský domov, Humpolec, Libická 928 je školským zařízením Kraje Vysočina. Byl zřízen

jako příspěvková organizace „Zřizovací listinou Kraje Vysočina“ ze dne 20. 11. 2001 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003 a jejími dodatky.

Organizace zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Předmětem činnosti je zajištění

výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Dále organizace poskytuje stravování,

zabezpečuje kulturní, sportovní a poznávací akce, pomáhá dětem při hledání zaměstnání

a ubytování při odchodu ze zařízení.

 1. Organizační struktura:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou Kraje Vysočina. Po dobu jeho nepřítomnosti je zastupován zástupcem statutárního orgánu.

Poradním orgánem ředitele DD je pedagogická rada složená z pedagogických pracovníků.

                                 k nahlédnutí zde: www.ddhumpolec.cz

 1. Kontaktní spojení:
 • Kontaktní poštovní adresa:          Libická 928, Humpolec, 396 01
 • Adresa pro osobní návštěvu:       Libická 928, Humpolec, 396 01
 • Úřední hodiny:                             pondělí – pátek 7.00 – 14.00
 • Telefonní číslo:                           565 532 191
 • Číslo faxu:                                   565 533 452
 • Adresa internetové stránky:         www.ddhumpolec.cz
 • Adresa e-podatelny:                     ddhumpolec@seznam.cz
 • Další elektronické adresy:           ID datové schránky: temtrth
 •                                                            www.kr-vysocina.cz
 1. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 19-7057340227/0100

 1. : 70841586
 1.  DIČ: Nejsme plátci DPH
 1. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

         Vnitřní řád

           Směrnice PO

     8.2 Rozpočet:

           Výsledovka

                Rozvaha

 1. Žádosti o informace:

Přijímáním a evidencí písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona 106/1999Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je pověřena podatelna DD.

Žádosti vyřizuje ředitel DD.

 1. Příjem žádostí

Žádosti a stížnosti jsou přijímány na podatelně DD. Za vyřízení odpovídá ředitel DD.

 1. Opravné položky

Proti rozhodnutí ředitele dětského domova je možné podat odvolání prostřednictvím ředitele

organizace. Odvolání řeší Kraj Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

 1. Formuláře

Žádost k pobytu mimo ústavní zařízení – k osobnímu vyzvednutí v zařízení

 1. Popisy postupů – vyřizování:   ke stažení

 

 

 1. Předpisy

14.1 Nejčastěji používané předpisy:

109/2002 Sb., zákon o výkonu ústavní výchovy

563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících

500/2004 Sb., správní řád

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

89/2012 Sb., občanský zákoník

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

563/1991 Sb., o účetnictví

262/2006 Sb., zákoník práce

114/2002 Sb., FKSP

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

499/2004 Sb., o archivní a spisové službě

 1. 2   Vydané právní předpisy

               Vnitřní řád    

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Neposkytujeme informace za úhradu.

 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2018 – poskytování informací dle zákona 1061999

Vyrocni zprava 2017 – poskytovani informaci dle zakona 1061999

Výroční zpráva 2016 – poskytování informací dle zákona 1061999

DLOUHODOBÝ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE

                                                                               ROČNÍ PLÁN PRÁCE 2019-20

VŘ-2021

 GDPR 2 Zaznamy o cinnostech – ustavni vychova

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů